Forretningsbetingelser


Medfører kundens forhold, at SuperSimpelt ikke kan færdiggøre den bestilte ydelse, er SuperSimpelt berettiget til overfor kunden at erklære ydelsen leveret, og SuperSimpelt har derefter krav på at oppebære fuldt vederlag fra kunden.


Betalingsbetingelser

Medmindre andet er aftalt eller fremgår af faktura, skal beløbet overføres til oplyste konto på faktura.
Betaler kunden ikke til en i forvejen fastsat forfaldstid, er SuperSimpelt berettiget til at opkræve et rykkergebyr på kr. 100,00 pr. rykkerskrivelse.


Ansvarsbegrænsning

SuperSimpelt er ikke ansvarlig for økonomiske tab påført kunden ved kundens anvendelse af SuperSimpelt´s produkter. Det gælder bl.a. kundens eventuelle tab forårsaget af afbrydelse, forstyrrelser, mangelfuld betjening, uoverensstemmelser mellem produktet og kundens hardware og øvrige software. SuperSimpelt er ligeledes ikke ansvarlig for tab i forbindelse med uvedkommendes adgang til kundens datasystemer, herunder data på kundens, tredjemands eller SuperSimpelt´s internetservere.

SuperSimpelt fraskriver sig tillige ansvaret for indholdet af informationer, som kunden modtager eller afgiver på Internettet. Dette gælder tillige rigtigheden, lovligheden og lødigheden af informationer.

 

Kundens ansvar

Kunden påtager sig at friholde SuperSimpelt for ethvert krav fremsat mod SuperSimpelt foranlediget af kundens brug eller misbrug af SuperSimpelt´s produkter eller guidening. Dette omfatter tillige immaterielle krænkelser, strafbare handlinger og undladelser.
Ved fejl og mangler på modtaget filer og manglende korrekturlæsning fra kundens side, hviler ansvaret hos kunden. Guidening og rådgivning er altid vejledende og det påhviler firmaet selv at tage beslutninger og dermed tage ansvar for de beslutninger der tages.

 

Aftalers opsigelse og ophør

For indgåede løbende aftaler og tilknyttede ydelser gælder et opsigelsesvarsel for kunden og SuperSimpelt på 4 måneder ved udgangen af en måned. Opsigelse skal ske skriftligt. Ved opsigelse af bl.a.: webhotel godtgøres ubenyttede dele af leje perioden ikke.
I tilfælde af kundens væsentlige misligholdelse af løbende aftale er SuperSimpelt berettiget til uden yderligere varsel, at opsige aftalen, og kræve sit tab og eventuelle udestående fordringer betalt straks.

Som væsentlig misligholdelse anses bl.a.: kundens manglende betaling af forfaldne beløb, kundens lovstridige handlinger eller undladelser ved brug af de af aftalen omhandlede ydelser samt overtrædelse af de til enhver tid gældende etiske regler for brug af Internettet, overtrædelse af nærværende forretningsbetingelsers bestemmelser om konkurrence, kundens uretmæssige brug af SuperSimpelt´s eller tredjemands immaterielle rettigheder, kundens konkurs, betalingsstandsning, indledning af forhandling om tvangsakkord, død m.v.

logo_grey_1png

energy@supersimpelt.dk · Kristianslundsvej 1 · 5400 Bogense · www.supersimpelt.dk


stolper_1jpg